Zpráva ze zastupitelstva, leden 2016

Poznámka: Tento text byl původně publikován na Facebooku ve skupině Letenská parta. Pro účely publikace na tomto webu jsem ho rekonstruoval ze svých poznámek, znění se nemusí přesně shodovat s původně publikovaným. Jako datum je uvedeno datum konání příslušné schůze.

Včerejší večer byl ve znamení kratochvíle jménem “1. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 7 v roce 2016“. Již jeho svolání bylo dosti zábavné: Starosta jej nejprve svolal hned na první pracovní den v novém roce, neboť naši kvalifikovaní zastupitelé nebyli schopni schválit koupi nové radnice tak, aby odpovídala zásadám, které musejí městské části při koupi nemovitostí dodržovat. Je dosti pravděpodobné, že stejně jako v případě listopadového zasedání porušil jednací řád, pokud tedy oficiální pozvánku zastupitelům nerozeslal podstatně dříve, než byla zveřejněna pro prostý lid. Poté, co se zástupcům Prahy 7 podařilo magistrátní úředníky ukecat, svolané zasedání bylo zase odsvoláno, což je z procesního hlediska postup natolik originální, že na něj jednací řád nepamatuje. Nakonec se první letošní zasedání konalo teprve včera.

Na úvod vystoupil zástupce SVJ, které se s MČ přetahuje o projektovou dokumentaci ke svému domu. “Co platilo ve starém Římě, co platí dle Občanského zákoníku, to neplatí na Praze 7”, rozhorloval se jejich právní zástupce. Kdyby jenom věděl, co všechno se na sedmičce dělá originálně podle hesla “cui licitus est finis, etiam licent media” (účel světí prostředky)…

Což je ostatně případ zde již obšírně probírané kratochvíle, kterou rada MČ připravila občanům a jejich návštěvníkům pro přelom roku pod jménem “přerušení parkovacích zón”. Jeden nezákonný zásah stíhal druhý a nakonec starosta Čižinský přislíbil, že postiženým řidičům pokutu proplatí ze svého. Snažil jsem se dosíci odpovědí na několik zásadních otázek, což se mi podařilo jenom částečně. Otázal jsem se, zda pan starosta hodlá naznačeným způsobem postupovat obecně a tedy bude platit veškeré jím způsobené škody ze svého starostenského platu. Prý nikoliv, což je na jednu stranu smutné, na druhou ovšem pochopitelné, neb při předpokládaném vývoji událostí by musel jít žebrotou. Snad je to dobře, protože ač existuje dlouhá tradice mendikantů, totiž žebravých mnichů, na žebravé starosty nejsme zvyklí dokonce ani na Letné.

Seznamu normativních právních aktů, které MČ hodlá do budoucna ignorovat, jsem se bohužel také nedočkal. Sice už víme, že v přehnané úctě politické vedení MČ nechová ani jednací řád zastupitelstva (ten opakovaně porušuje), ani zákon o provozu na pozemních komunikacích a jej provádějící nařízení Hl. m. Prahy, ani zákon o svobodném přístupu k informacím (o němž bude ještě řeč), ale oficiální seznam prý nebude.

Legrace stranou, uvedený postup rady MČ je protizákonný. Rada přijetím usnesení 1188/15 překročila svou pravomoc, způsobila škodu (jak občanům, tak MČ jako takové) a to ve snaze získat jinému majetkový prospěch (řidičům bez parkovací karty). Navíc se pokusila ovlivnit fungování Městské policie, což jí nepřísluší. Nelze mluvit ani o nedbalosti, neboť toto jednání bylo zjevně úmyslné a navíc zúčastnění věděli o tom, že jejich jednání je nezákonné - nedostatek pravomocí cokoliv ve věci parkovacích zón ad hoc činit byl obšírně diskutován již před rokem.

Pan Čižinský se na sklonku minulého roku zamýšlel nad novoročenkou od plk. Havránka, takto ředitele Vazební věznice Praha-Pankrác, čímž mne inspiroval. Takže jsem hned na začátku roku na neznámé osoby, které se podílely na přípravě a realizaci uvedeného rozhodnutí, podal trestní oznámení pro zneužití pravomoci úřední osoby.

Ukázalo se, že věčné pospávání a neschopnost srozumitelného projevu Pavla Smetáčka nebylo způsobeno přemírou alkoholu, ale zdravotními problémy. Zastupitel se vzdal mandátu a na jeho místo nastoupil náhradník - jeho o tři roky starší bratr Ivan. I nadále se tedy jedná o rodinný podnik Čižinských famiglie.

Byla projednána petice, kterou se horovalo za zachování dětských ordinací fyzioterapie, neurologie a logopedie na Praze 7. Výsledkem bylo, že ordinace zachovány nebudou, neboť MČ podle hesla “vše pro dítě” nahradí dětské ordinace třídami mateřské školky v rámci akce “MŠ budou všude”. Bude zajímavé sledovat, zda demografický vývoj zastihne současnou politickou reprezentaci stejně nepřipravenou, jako její předchůdce. Populačně silné ročníky se totiž ze školek zákeřně a překvapivě stěhují do základních škol. Ordinace se tedy budou stěhovat na Prahu 8. S umisťováním potřebné občanské vybavenosti má MČ čím dál tím větší potíže. Nejspíš proto si koupila takové sídlo, kam se pořádně nevejde ani úřad, natož pak další subjekty.

Došla řeč i na Palác Stromovka. Dnes si připomínáme roční výročí od marného vypršení termínu, do kterého měl starosta z usnesení rady předložit návrh výpovědi nájemní smlouvy se spol. Holešovický trojúhelník. Dodnes tak neučinil. Žádal jsem o informaci, proč tak neučinil a co vedení radnice obecně ve věci činilo, činí a činiti hodlá. Odpovědi jsem se přes několikeré urgence nedočkal. MČ prý s investorem jedná, ale nikdo neví o čem a s jakými výsledky. Což je konzistentní s odpovědí radniční administrativy, která také neví kdo, s kým a o čem jednal.

Zveřejnění právního posudku, který by snad mohl realisticky zhodnotit šance MČ na další postup, jsem se ani po půl roce od podání žádosti opět nedočkal. Zato jsem se dozvěděl, že trojí zrušení rozhodnutí MČ pro nezákonnost nadřízeným orgánem je podle starosty vyjádřením souhlasu tohoto orgánu s postupem MČ. Na typického uživatele drog Jan Čižinský nevypadá a vypadal střízlivý. Možná mají u Čižinských ve vodě nějaké psychoaktivní látky měnící vnímání reality. V tom případě se začínám bát, protože máme stejné stoupačky, jenom o čtyři patra níže.

O chvíli dříve jsme si vyslechli slib nového zastupitele. MČ tvrdí, že by bylo porušením tohoto slibu (který skládá zastupitel jako fyzická osoba), kdyby mi ona jako právnická osoba vydala mnou požadované informace. Ani na tomto jednání se mi nepodařilo žádným způsobem získat vysvětlení, jak spolu tyto dvě věci souvisejí. Možná mají drogy ve vodovodním řádu i na Nábřeží Kpt. Jaroše.

Nakonec jsem se nedočkal ani informace o splnění onoho úkolu, jímž jsem svou řeč začínal. Starosta tvrdí, že úkol byl posunut na nový termín, ale neví kdy, kým a na jaký nový termín. Informaci se nepodařilo získat ani mně, ani zástupci opozice. Legendární “otevřenost” městské části jako obvykle více otázek budí, nežli zodpovídá.

Občanům otevřená městská část také v rámci rozpočtu na další rok zrušila jeho participativní část, v níž mohli občané přímo rozhodnout, na co se použije alespoň symbolická část jejich peněz. Bylo to prezentováno jako faktický krok kupředu. Občané se mají projevovat v rámci programu Agenda 21, jehož nepopiratelnou výhodou je zejména, že umožňuje zaměstnat značné množství v komerčním sektoru neudatelných jedinců na pozicích koordinátorů, metodiků a jiných příživníků. Případně si mají všechno zařídit sami a MČ požádat o dotaci. Místní samosprávu si platíme proto, aby dělala, co občané chtějí, a ne aby nám naše peníze zase po odečtení tučného desátku vrátila zpět. Tuto myšlenku ovšem našim vládcům nejspíše nebude možné do hlav vpravit bez trepanace lebky.

V rámci debaty nad rozpočtem bylo také zmíněno, že MČ P7 by měla mít nový web a v jeho rámci též “rozklikávací rozpočet”.

Následoval bod “dopisy adresované zastupitelstvu”. Došly dva. Jednomu se zastupitelné upřímně vysmáli a o druhém vůbec nebyla řeč. Více o nich nevím, neboť nebyly součástí podkladů k jednání zastupitelstva. Došlo i na novou radnici. Konkrétně na to, zda se již starostovi podařilo rozkrýt majetkovou strukturu prodávajícího, o což se slíbil pokusit při minulých jednáních poté, co mu bylo připomenuto, jak - z pozice profesionálního aktivisty - brojil proti koupi jiného sídla od společnosti s neznámými vlastníky. Nepodařilo, což umožnilo koalici několikanásobnou aplikaci rétorické figury v profesionální praxi známé jako “a vy zase mlátíte černochy”. Tato příležitost si kopnout probrala i P. Zelenku, jehož dosavadní zavilé mlčení ve mně budilo obavy o jeho zdraví.

Komické číslo na závěr obstaral zástupce společnosti Prague International Marathon, spol. s.r.o. Ten po odchodu většiny zastupitelů a občanů pronesl delší a dosti nudný reklamní projev o své společnosti a jejích aktivitách, včetně (dosti hrozných) slajdů v PowerPointu. Význam této atrakce se mi rozklíčovat nepodařilo. Pracovní teorie mám tři. Podle první šlo o reklamní vložku, jíž si chce MČ vydělat na rekonstrukci nové budovy. Podle druhé je toto představa radních o tom, jak v praxi vypadá podpora podnikání. Podle třetí bylo prostě jednodušší toho člověka nechat vykecat, než s ním naložit jakkoliv jinak.

Osobně sázím na třetí variantu. Ostatně kdy jindy se vám naskytne příležitost sledovat pána s váhou letmým odhadem okolo 160 kg a postavou ještě blahobytnější, než níže podepsaný, an zapáleně hovoří o prospěšnosti sportu obecně a běhu zvláště? Celé záležitosti tak s mírně nepřítomným výrazem přihlíželi dva zástupci veřejnosti (zdravíme pana Tománka) a přibližně osm zastupitelů, s mírně nepřítomným výrazem přežvykujících bagetu. Mně žádnou nedali, takže jsem odkvačil domů na kuřecí polévku.

Poslední aktualizace: 18. 1. 2016. Kompletní historii změn najdete na GitHubu.